İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ ETİK KURALLAR YÖNETMELİĞİ

 1. AMAÇ ve KAPSAM

İş bu Yönetmelik, İş ve İnşaat Makineleri Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Çalışanlar ve Üyelerinin uymakla yükümlü oldukları ticari, etik ve sosyal davranış kuralları ve ilkelerinin tanımlanması maksadıyla hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik; İş ve İnşaat Makineleri Kümelenme Derneği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Çalışanlar ve Üyelerini kapsar.

Bu Yönetmelikte adı geçen “Dernek” ibaresi İş ve İnşaat Makineleri Kümelenme Derneğini ifade eder.

 1. ETİK KURALLAR

Dernek Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;

 • Derneğin çıkartmış olduğu, Tüzük ve Yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak,

 • Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği ve hesap verebilirliği esas almak,

 • Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarların üzerinde tutmak,

 • Dernek adını, imajını ve imkânlarını Dernek amaçları dışında kullanmamak,

 • Dernek merkezinden gelen bilgi ve belge taleplerine zamanında cevap vermek,

 • Derneğe yapılan ayni ve nakdi yardımları, hiçbir şekilde Dernek amaçları dışında kullanmamak,

 • Yönetim Kurulu kararlarını aksi yönde bir bilgilendirme yapılmadığı sürece Dernek dışındaki platformlarda gündeme getirmemek,

 • Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri Dernek amaçları dışında kullanmamak,

 • Taraflarla olan ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz Dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında ve görevlerin yerine getirilmesinde sahip olunan yetkiler aşılarak Derneği bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmamak, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermemek,

 • Ülkeyi, Derneği ve Dernek üyelerini küçük düşürücü beyan ve faaliyetlerde bulunmamak,

 • Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek,

 • Olağan toplantı, eğitim ve tüm katılım çağrılarına katılım sağlamak, katılımın mümkün olmaması durumunda geçerli bir mazeret bildirmek,

 • Çalışmalar, ziyaretler, toplantılar sırasında öğrenilen ve kamuya açıklanmış veya açıklanmamış, üyelere, 3. kişilere ve kurumlara ait kişisel, ticari ve kurumsal bilgiler(basılı dokümanlar, dijital ortamda bulunan herkesin erişebileceği görseller vs.) gizli bilgi olarak kabul edildiğinden bu bilgileri değiştirilerek dahi olsa kullanmamak, kopyalamamak, ve 3.taraflarla paylaşmamak,

 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamak, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamak,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışanları, derneğe ait kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınmalı, mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde kullanmak.

 1. DÜZENLEMELER

Bu Yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri geçerlidir.

 1. YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunca kabul edildiği karar tarihinde yürürlüğe girer.

 1. YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.